Szakmai leírás a magyar konduktív pedagógiáról.

 

Bevezetés

Dr. Pető András (1893-1967) orvos-pedagógus, a konduktív pedagógia megteremtője. Ő volt az első, aki már 1950-ben, amikor Villányi úti intézetét megnyitotta, úgy gondolta, hogy az idegrendszer, a károsodásai ellenére, rendelkezik új kapcsolatok kiépülésének lehetőségeivel, amelyek a tanulási és tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók.

"Ma már biztosan tudjuk, hogy az agy plaszticitáshoz kötött tanulási képesség, adaptivitás, egész életünkre kiterjed." (Kozma Ildikó)
"A megfelelő módon végeztetett rendszeres ismétlés (gyakorlás) különböző agyi reprezentációs mezőkben a szinaptikus kapcsolatok, megerősítéséhez vezet." (dr. Berényi M.)

A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, melynek lényege a tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés. Ezt a komplex tevékenységet csak segítséggel, a konduktív nevelési programon keresztül tudja megtanulni a sérült. Vagyis a konduktív nevelés nem változtatja meg a fogyatékosságot, hanem a koordinált működést kívánja megtanítani a sérültek számára, hogy alkalmazkodni tudjon környezetéhez. Ez a program a testi, szellemi és szociális szükségletekre építve egységesen irányított tanulásvezérlés. A munka során nagy figyelmet helyezünk a cselekvéshez szükséges indítékra, fontos motiválttá tennünk a gyermeket és felnőttet is a feladat végrehajtásában, hogy törekedjen az önállóság elérésére.

A konduktív nevelés országos és nemzetközi központja a Mozgássérültek Pető András Nevelő és Nevelőképző Intézete.

Kiknek ajánljuk a konduktív nevelést?

A konduktív nevelés célcsoportja elsősorban az a központi idegrendszeri sérült, akit szülés előtt, alatt, később, gyermek ill. felnőtt korban ért a károsodás.

Gyermekkorban:

 • Hemiplégia infantilis
 • Diplégia spastica
 • Tetraplégia
 • Athetosis
 • Ataxia
 • Spina bifida

Felnőtt korban:

 • Hemiplégia
 • Parkinson kór
 • Sclerosis multiplex
 • Paraplégia
 • Aphasia
 • Stroke, baleset, Tumor, Toxicatio, Encephalitis stb. utáni maradandó tünetek kezelésére.
  A konduktív nevelésre való alkalmasság elsődleges feltétele a kontaktus és tanulási képesség.

  Kizáró ok lehet:

  • progrediáló genetikai betegség
  • súlyos sérülésekhez társuló extrém epilepsziás roham
  • súlyos hallás ill. látáskárosodás,
  • Szív és vérnyomás probléma.

  Az első vizsgálat ill. tanácsadás után a megfelelő foglalkoztatási forma kijelölésekor általában próbaidőt határozunk meg. (1 hó)

  Mikor kezdjük el a konduktív nevelést?

  Bármely életkorban javasolt a konduktív nevelés. Mivel a korai életkorban, a fejlődésben lévő funkciók, megfelelő kialakításáról van szó, ezért a csecsemőkorban elkezdett konduktív nevelés eredményesebb. A kóros tartások, a másodlagos agyi sérülések,- értelmi és pszichoszociális területen - megelőzhetők és egy korai integráció lehetősége, óvodába, iskolába elérhető. A család életvitele is könnyebben befolyásolható. Felnőttek esetében, az akut kezelési időszak után, azonnal ajánlatos elkezdeni a konduktív nevelést, természetesen a szakorvossal egyetértésben.

  Hogyan működik?

  A konduktív pedagógia a csoportos nevelést alkalmazza minden életkorban. A sérültek számára az együttlét motiváló erőt jelent. A csoportok heterogének - dysfunkcióik mellett koruk, állapotuk és elérendő céljaik határozzák meg a csoport összetételét. Ez a heterogenitás biztosítja a gyengébben fejlődők számára a húzóerőt. A csoportmunka szigorú napirendi keretek között zajlik. Természetesen a feltételektől és az igényektől függően egyéni foglalkozás is lehetséges.

  A konduktori team.

  A konduktív pedagógia kulcsembere - a konduktor. A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő Intézete (MPANNI Főiskola) 1963-tól 1987-ig konduktorokat, majd azt követően konduktor - tanítókat képez. A korábbi konduktori diplomák a főiskolai konduktor - tanítói diplomákkal egyenértékűek. (158/1994.(XI.17). 2003/2004-től konduktor-óvodapedagógus képzés is beindult.
  A 4 éves főiskolai elméleti és gyakorlati képzés során sajátítják el a hallgatók a korszerű nevelési, oktatási, pszichológiai, orvosbiológiai és rehabilitációs ismereteket, melyek a sérült emberek komplex neveléséhez szükségesek. A diploma feljogosítja a konduktorokat minden életkorban a mozgássérültek komplex konduktív nevelésére.
  A konduktorok is csoportosan dolgoznak - általában a sérültek létszáma és súlyossági foka dönti el, hány konduktorra van szükség. A konduktori teamet 1 csoportvezető konduktor irányítja. A konduktori csoportmunkának alapfeltétele, a belső tartástól vezérelt tiszteletteljes pozitív látásmód a sérültek, a szüleik, hozzátartozók és a kollegák felé.

  A konduktorok feladata.

  A konduktorok feladatait általában a különböző munkáltatók által készített munkaköri leírás részletezi. Az alant felsoroltak az összes feladatot tartalmazzák mellyel a konduktor megbízható:

  1. Első vizsgálatot (tanácsadást) tart és ennek eredményétől függően javaslatot tesz, vagy ő maga megszervezi a sérült számára a legmegfelelőbb foglalkoztatási formát.
  2. A csoport ismeretében megalkotja, szervezi és vezeti a csoport konduktív nevelési programját a mozgás és kognitív fejlesztést egyaránt.
  3. A csoporttagok egyéni érdekeit figyelembe véve hosszú távú csoportcélnak megfelelően a kollegákkal közösen kidolgozza a napi- és heti rendet.
  4. A csoport életkorát, képességeit figyelembe véve, kialakítja az óvodai, iskola-előkészítő, vagy iskolás programot.
  5. Megfigyelései alapján folyamatosan aktualizálva, kidolgozza a sérültek közelebbi és távolabbi célkitűzéseit egyénenként.
  6. A programvezetés során figyelemmel kíséri az egyének és a csoport fejlődését.
  7. Kreativitását, tehetségét felhasználva tervezi meg a különböző programokat, motiválva a csoporttagok érdeklődését, hogy koruknak megfelelően fejlesszék értelmi képességeiket.
  8. Megtanítja a sérülteket, hogy a megtanult mozgásformákat, hogyan alkalmazhatják napi tevékenységeikben.
  9. Segíti a segédeszköz megfelelő kiválasztását és megtanítja használatát.
  10. Folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, hozzátartozókkal, pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, gyógytornászokkal, orvosokkal, ill. a sérülttel foglalkozó más szakemberekkel, intézményekkel, szülői értekezlet, fogadóóra, iskolalátogatás, családlátogatás keretében.
  11. Foglalkozást vezet, valamint szakmai gyakorlatot tart főiskolai hallgatók számára minősített gyakorló területen, bemutatót tart, konduktorok és más szakemberek (szomatopedagógus, gyógytornász, szoc.pedagógus) számára.

  Konduktív nevelési formák.

  Működési területek.

  Oktatási ágazat:

  Egészségügyi ágazat:

  Szociális ágazat:

  A felsorolt intézmények fenntartói állam, egyház, alapítvány, egyesület, valamint magánszemélyek lehetnek.

  A budapesti Pető Intézetben, a konduktív pedagógiai intézetekben, valamint a konduktív pedagógiai ambulanciákon, kizárólag konduktorok foglalkoznak a sérültekkel. Azonban Magyarország legtöbb oktatási, egészségügyi és szociális intézményében, a konduktor, más szakemberekkel (pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász, orvos, ápolónő) együtt, team tagként dolgozik.

  Az állami és önkormányzati költségvetési szerveknél alkalmazott konduktor, közalkalmazott (1992. év XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról). Besorolásánál az oktatási, egészségügyi és szociális szférához kapcsolódó közalkalmazottakra vonatkozó rendeletek nyújtanak segítséget.
  A konduktor FEOR száma: 24402 KSH 9029/1993.(SK 1994 I.) közleménye a foglalkozások egységes osztályozási rendszeréről.

  Az oktatási, egészségügyi és szociális intézményben a munkaidő 40 óra/hét.
  A mozgássérültekkel közvetlenül eltöltött idő:
  Oktatási intézményben 19 óra/hét
  Fizetett szabadság: 21 nap alap + 25 pót
  Egészségügyi és szociális intézményben 30 óra/hét.
  Fizetett szabadság: 21 nap

  Az MPANNI konduktív pedagógiai szolgáltatásai

  Pedagógia szakmai szolgáltatás

  Kérésre:

  Igény szerint:

  Szupervízió - szakmai ellenőrzés

  Helyiség- bútor- és anyagszükséglet.

  Körülbelül 40 - 50nm helység szükséges a hozzátartozó mellékhelységekkel egy 8-10 fős csoportos foglalkozáshoz. A folyamatos, napirend szerinti foglalkoztatáshoz két egymásba nyitható, illetve elkülöníthető terem javasolt. A konduktív nevelésben az önállóság elérése a legfontosabb cél, ezért megfelelő nagyságú bútorokra, segédeszközökre van szükség, melyek jól variálhatók, és amit a sérültek önállóan is jól tudnak használni.

  A konduktív nevelés speciális bútorai (priccs, fokosszék, lovaglószék, zsámoly, kockazsámoly, asztal, bordásfal, járatórúd, mobil lépcső, lejtő, korlát. Továbbá vékony szivacsszőnyeg, párnák, csúszásgátló alátétek stb.).

  A taneszközök, játékok, foglalkozási anyagok, az életkortól és a megvalósítandó programtól függnek.

  Pető programokhoz előírt fontos eszközök még, pálcák, járóbotok, járókeretek, karikák, labdák, ritmus és dallamhangszerek, festékkészletek, képek, könyvek stb.
  Segédeszközök, egyénre szabott sínek, csizmák, járógépek stb.

  Dokumentáció.

  A konduktor új felvételkor felvételi státuszt készít, majd folyamatosan dokumentálja írásban, a mozgás, pszichés és értelmi fejlődést. A csoportnévsor, a napirend, a különböző feladatsorok, az egyéni célok leírása, valamint a segédeszközök felsorolása együttesen alkotják, a csoport komplex programját.
  Áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos záróvéleményt készít. Felvételkor és negyedévenként valamint elbocsátáskor fotó, vagy videó dokumentáció készül szülői beleegyezéssel. Megfigyeléseinek részletes dokumentációjával elősegíti, és lehetővé teszi a konduktív pedagógia tudományos anyagának bővítését.

  Budapest, 2004.

  Magyar Konduktorok Egyesülete