A fogyás soha ne adja fel a gif-et,


Boldogasszony Anyánk, tekints le az égből, Őrizőn figyelj ránk, a mennyei székből! Miként egy jó anya, úgy nézzél e népre, Add, hogy fogyásunknak, végre legyen vége!

Szent István királyunk, egykor szent kezedbe, Ajánlá országunk, esküdvén nevedre. Óvó tekinteted járjon minket körül, Mi boldogok leszünk, az Isten könyörül! A Kárpátok ölén imád minden magyar, Új zsoltárok zengnek hegyen, völgyön hamar! Szent fiad örvendez, mi rossz, fordul jóra, Ím visszatér Urunk, közeleg az óra! Légy hát engedelmes, legyél töredelmes, Legyél szerelmetes, szeretettel teljes! Lelkedet mossad hát, patyolat tisztára, Úgy várjál Uradra, Istened szavára!

Előtted szolgálnak, míg létük mennyei.

a fogyás soha ne adja fel a gif-et

Érdemük láthatják, angyalok az égben, Koronánk üzenet, úgy ahogyan régen. Szent és sérthetetlen ez az ország, s népe, Legyen itt boldogság, bőség, örök béke! Litánia a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atyaisten Irgalmazz a megholt híveknek!

Megváltó Fiúisten Irgalmazz a megholt híveknek! Szentlélek Menyasszony fogyás történetek Irgalmazz a megholt híveknek! Szentháromság egy Isten Irgalmazz a megholt híveknek! Szentséges Szűz Mária Könyörögj a megholt hívekért!

a fogyás soha ne adja fel a gif-et

Istennek Szent Anyja Könyörögj a megholt hívekért! Szüzek Szent Szüze Könyörögj a megholt hívekért! Mindnyájan szent angyalok és főangyalok!

Könyörögjetek a megholt hívekért! Mindnyájan a dicsőült szentek lelkei! Mindnyájan szent pátriárkák és próféták! Mindnyájan szent apostolok és evangélisták!

Mindnyájan Krisztusnak szent tanítványai! Mindnyájan aprószentek! Mindnyájan szent vértanúk! Mindnyájan szent püspökök és hitvallók!

Grew.fraffel.tech

Mindnyájan szent egyháztanítók! Mindnyájan szent papok és leviták! Mindnyájan szent szerzetesek és remeték! Mindnyájan szent szüzek és özvegyek! Istennek a fogyás soha ne adja fel a gif-et szentjei!

2. Ne foglald feleslegesen a gépeket!

Légy kegyelmes nekik! Könyörülj Uram rajtuk! Légy irgalmas nekik! Mentsd meg Uram őket! Minden gonosztól! A te haragodtól! Igazságod szigorától! Nagy bánatuktól! Fájdalmas várakozásuktól! Szigorú rabságuktól!

a fogyás soha ne adja fel a gif-et

A tűz kínjaitól! Nagy szenvedéseiktől! Megtestesülésed által! Születésed által! Szentséges neved által! Keresztelésed és szigorú böjtölésed által! Mély alázatosságod által!

Gif - hírek, cikkek a Velveten

Tökéletes engedelmességed által! Szeplőtelen tisztaságod által! Legnagyobb szegénységed által! Legyőzhetetlen türelmed által! Szentséges Szíved végtelen szeretete által! Munkáid és fáradságaid által! Véres verejtéked által!

Kegyetlen fogságod által! Fájdalmas megostoroztatásod által! Tövisekkel való csúfos megkoronáztatásod által! Igazságtalan elítéltetésed által! Fájdalmas kereszthordozásod által! Kínteljes felfeszíttetésed által! Öt szent sebed által! Keserű halálod által! Minden szenvedésed által! Dicsőséges föltámadásod által! Csodálatos mennybemeneteled által! A vigasztaló Szentlélek elküldése által! A boldogságos Szűz érdemei és közbenjárása által!

Az ítélet napján! Mi bűnösök! Kérünk Téged, hallgass meg minket! Hogy a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken könyörülni méltóztassál!

Hogy bűneiket megbocsátani méltóztassál! Hogy büntetéseiket elengedni méltóztassál! Hogy őket a sötétség kínjaiból kiszabadítani méltóztassál! Hogy vágyukat a mennyei boldogság után kielégíteni méltóztassál! Hogy elhunyt szüleinknek, testvéreinknek, rokonainknak és barátainknak az örök nyugodalmat megadni méltóztassál!

Hogy elhunyt jótevőinket és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk, a mennyek országába fölvenni méltóztassál!

Hogy gyorsan elveszíti a kövér karokat a világ csábításaitól tisztán megőrizni méltóztassál! Hogy egykoron, ha a halál árnyékában pihenünk, szövetségesünk és világosságunk lenni méltóztassál! Hogy egykoron az igaznak halálával távozzunk el! Istenünk és Megváltónk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Adj örök nyugodalmat nekik! Uram, irgalmazz nekik!

  1. életmódváltás Archives - diétaguru
  2. Fogyás tippek az egészségre
  3. Stöckert Gábor
  4. Hiit zsírégető tudomány
  5. test Archives - Page 6 of 7 - diétaguru
  6. Index - Tudomány - Egy hónapig cukor nélkül éltünk

Krisztus, kegyelmezz nekik! Miatyánk… A pokol kapujától! Szabadítsd meg, Uram lelkeiket! Uram, hallgasd meg a fogyás soha ne adja fel a gif-et És kiáltásunk jusson eléd! Úristen, minden hívednek teremtő és megváltó Istene! Bocsásd meg a te szolgáid és szolgálóid lelkének minden bűnét, hogy a te kegyelmedet, melyet mindenkor óhajtottak, buzgó könyörgéseink által megnyerjék.

A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiben bízva, mély alázatossággal leborulva könyörgünk elhunyt híveidért, kik mivel elkövetett bűneikért földi életükben eleget nem tehettek, s azok miatt szent színed látására nem juthattak, engedd el nekik kegyesen még hátralevő büntetésüket! Engedd el különösen azokét, kik e siralom völgyében szüleink, rokonaink, barátaink s jótevőink voltak, és akik talán a mi rossz példánk és botrányos viselkedésünk miatt szenvedik a tisztítótűz kínjait!

Bocsásd ki őket a szenvedés helyéről, hogy az örök világosság honában minél előbb szemlélhessék szent arcodat s dicsérhessenek mindörökké, ugyanazon Jézus Krisztus által, ki leszállván a pokol tornácába a megváltásra várakozó atyákat onnan a mennybe vitte, hol most jobbodon ülve, veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Megóvott Tégedet a bűn minden foltjától, Mert általad küldte el közénk a Megváltót.

Az Úr eszköze voltál akkor, most, s örökké, Ma népek pártfogója, s ügyvédje Istennél.

Rossz és jó étrend

Tudjuk, hogy Fiadat naponta sebezzük, Tenger bűnünkkel újból a keresztre szegezzük. Tudjuk, mi emberek gyarlóvá lettünk, Az Atya parancsát már kezdetben megszegtük. Szent Fiad vállalta, hogy a Gonoszt eltiporja, Te segítője lettél az irdatlan harcban.

Kérünk, óh Mária, ki bűntől mentes lett, S Fiad szava Téged Anyánkká tett, Nyújts felénk kezed, hogy a sártól szabaduljunk, Gyermeked Vére által mi, s a világ megtisztuljunk! Szent, s boldog lesz a Karácsony, Fiad jövetele, Ha szívünkbe a Te szereteted költözik be! Segíts hát Mária, Isten Szülője! Segíts, hogy lelkünk a rosszat legyőzze! Mi is készíthessünk jó meleg jászlat, Hol Kisded Gyermeked békésen alhat!